Bản tiêu chuẩn đánh giá công việc

13:03 13/04/2014 in Quy trình / Bộ tài liệu của cty công nghiệp
Download

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Chức danh:...............................Bộ phận:..................................

 

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

Trọng số

Tổng điểm

1-5

Tổng cộng

Diễn giải

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Tổng công

C = 10

 

B =

 

Điểm cộng: D; A = ( B + D ) / C

 

2. Mức đánh giá:

 

Stt

Mức điểm

Kết luận

Mức thưởng năng suất

1

A> 4.5

Xuất sắc

140 %

2

4.5   >= A > 4

Giỏi

120 %

3

4      >= A > 3.25

Khá

100 %

4

3.25 >= A > 2.5

Trung bình

80 %

5

A <2.5

Yếu

60 %

 

  1. Bảng tiêu chí đánh giá này được áp dụng kể từ ...../themes/default/..../themes/default/2008.
  2. Bảng tiêu chí phải được giải thích, chuyển cho nhân viên xác nhận trước khi thực hiện.

 

Quản lý trực tiếp

 

 

 

 

 

 

Quản lý

 

 

 

 

 

Phòng NS

 

 

Giám đốc

 

Tôi đã đọc và hiểu hoàn toàn bản đánh giá này!

Ngày     tháng    năm 2008

Stt

Họ tên

Mã số

Bộ phận

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt | Tiếng Anh

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia