Phiếu đánh giá tập sự

12:52 13/04/2014 in Quy trình / Bộ tài liệu của cty công nghiệp
Download

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TẬP SỰ

Họ và tên NV: ......................................................................... Mã số NV: ……..................

Nơi ở hiện nay: ..................................................................................................................

Số điện thoại DĐ: ............................................. Điện thoại NR: ….....................................

Trình độ chuyên môn: ........................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................  Chức danh: ..................................

Thời gian tập sự tại bộ phận…………………….:  từ ngày  ...... / ...... / 200 …                đến  ...... / ...... / 200 …

 

I/ Nhân viên tự đánh giá

 

  1. 1.      Kết quả công việc

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. 2.      Ý kiến, đề xuất nguyện vọng và cam kết với Công ty:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Nhân viên ký tên: …………………………………

 

II/ Phần đánh giá của quản lý

 

1.  Kết quả công việc:

Stt

Nội dung công việc

Trọng số

Kết quả

Tổng điểm

Diễn giải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:                              Mức đánh giá:

 

2.  Phầm chất cá nhân

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 3.      Tri thức, kỹ năng

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 4.      Thái độ

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 5.      Khả năng phối hợp

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

  1. 6.      Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

IV/ Ý kiến của giám đốc chuyên môn

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………I…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

II/ Đánh giá của phòng nhân sự

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Người lập                              Giám đốc chuyên môn                     Giám đốc PTNL       

(Phụ trách)                                    (Trình duyệt)

Tiếng Việt | Tiếng Anh

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia