Kế hoạch chi tiết tập sự

12:50 13/04/2014 in Quy trình / Bộ tài liệu của cty công nghiệp
Download

 

 KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẬP SỰ

Bộ phận thực tập:……………………

Từ ngày…./…/themes/default/2008 – đến ngày…./…/themes/default/2008

 

Stt

Nội dung tập sự

Thời gian

Người hướng dẫn

Kết quả cần đạt

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày    tháng    năm 2008

Người lập

 

TP. nhân sự

 

Quản lý

Tiếng Việt | Tiếng Anh

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia