1244 Stock Approval by Board

15:29 27/01/2014 in Corporate Formalities
Download

 

This review list is provided to inform you about this document in question and assist you in its preparation.  This document allows the investors to write their stock off as an ordinary expense, and not under capital gains, should the deal go down and become worthless.  It has no downside.  Do it.

  1. Make multiple copies.  Keep them in the corporate records and make them available, as needed, to the shareholders.

Tiếng Việt | Tiếng Anh

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia